ROYAL NOVARA SLEEPING BAG 50OZ ROYAL NOVARA SLEEPING BAG 50OZ – OLPRO ROYAL NOVARA SLEEPING BAG 50OZ – OLPRO